Hành động nhỏ - Thay đổi lớn vì một hành tinh xanh

Action 'out - Changing greater because some green planet
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo, Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng, Số: , Trang: 12--17, Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.