Phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững

Economic Development Danang Sea towards sustainability
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & giáo dục, ĐHSP-ĐHĐN, Số: , Trang: 81 – 88, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.