Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo, dạy và học theo học chế tín chỉ của khoa Địa lý

Report on 5 years of training, teaching and learning in science education credit of Geography
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt Nam & 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ĐHSP Đà Nẵng, Số: , Trang: 49 – 52, Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.