Tài nguyên nước: vai trò và vấn đề sử dụng

Water resources: the role and use issues
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4, Số: , Trang: 16 - 21, Năm: 2013, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.