Nghệ thuật trang trí Đình làng Đà Nẵng

Art Deco Da Nang's village communal house
Nơi đăng: Tạp chí lịch sử tỉnh Bình Dương, Số: , Trang: 23-27, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.