Văn hóa với việc phát triển du lịch ở Đà Nẵng

cultural with the development of tourism in Da Nang
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo “Phát triển nhanh và bền vững kinh tế kĩ thuật ở miền Trung và Tây Nguyên”, Trường đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng., Số: , Trang: 325-330, Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.