Sự phục hưng Phật giáo dưới thời các chúa Nguyễn

Renaissance Buddhist in era Nguyen lord
Nơi đăng: Hội thảo khoa học “Chúa – Bồ tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước, Số: , Trang: 58 - 65, Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.