Di tích lịch sử và vai trò của việc sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT

Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Số: 4 (03), Trang: 80 - 86, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.