Một số vấn đề giáo dục lịch sử hiện nay

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 6 (47), Trang: 84 - 91, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.