Một số biện pháp khai thác hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các Trường THPT thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 12 (61), Quy?n II, Trang: 141 - 151, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.