A note on regular morphisms

A note on regular morphisms
Nơi đăng: Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp, Số: , Trang: 249-260, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.