Phân tích mối tương quan giữa bề mặt đệm và nhiệt độ thành phố Đà Nẵng

Analysis the relationship between is surface and temperature Da Nang city
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 7(68)/2013, Trang: 31-36, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Nhiệt độ bề mặt và các loại mặt đệm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cùng với quá trình đô thị hóa, việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp có mặt đệm chủ yếu là thực vật sang các mặt đệm không thấm như nhà ở, giao thông, nhà xưởng… tất cả đã làm tăng hấp thu năng lượng mặt trời và làm cho nhiệt độ tăng cao. Đà Nẵng là thành phố có quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ. Việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là tất yếu và sẽ hình thành nhiều bề mặt không thấm. Kết quả làm cho nhiệt độ khu vực đô thị cao hơn so với các khu vực ngoại thành. Vì thế, việc nghiên cứu mối tương quan giữa bề mặt đệm và nhiệt độ của thành phố có ý nghĩa quan trọng. Đây là tư liệu tham khảo để phục vụ công tác quản lý và quy hoạch phát triển thành phố trong thời gian đến. Viễn thám nhiệt kết hợp với GIS là công cụ hiệu quả để nghiên cứu mối tương quan này.