Khả năng sử dụng bã thải nhà máy tinh bột sắn làm thức ăn nuôi giun quế (Perionyx excavatus)

Khả năng sử dụng bã thải nhà máy tinh bột sắn làm thức ăn nuôi giun quế (Perionyx excavatus)
Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014), Số: lần thứ 4, Trang: 432-437, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.