Đặc điểm phân bố và sự biến động thành phần loài tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Đặc điểm phân bố và sự biến động thành phần loài tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014), Số: lần thứ 4, Trang: 438-449, Năm: 2014, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.