XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN BẰNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES)

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN BẰNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES)
Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014), Số: SỐ 1(74) Quyển 1, Trang: 103-109, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.