Điều chế và khảo sát tính năng kháng khuẩn của màng AgNP-Chitosan

Điều chế và khảo sát tính năng kháng khuẩn của màng AgNP-Chitosan
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số: 51 (5B), Trang: 69-73, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.