Mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 1(74)2014, Trang: 136-139, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.