Ứng dụng thuật toán tìm đường đi nhanh nhất tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 10(71)2013, Trang: 85-91, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.