Mô phỏng Lưu lượng dòng chảy hàng tháng với mô hình Thomas-Fiering và Gar(1)-Fragments

Computer simulation of monthly streamflows with Thomas-Fiering model and Gar(1)-fragments model
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 12(73)/2013, Trang: 46-51, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.