Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 1(74)/2014, Trang: 1-4, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.