Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, Số: 126+127, Trang: 21-24, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Du lịch đã và đang trở thanhfh nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa xã hội, nó phát triển mạnh mẽ như là một ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước. Vì vậy, hoạt động du lịch đã và đang thu hút sự quan tâm, đẩy mạnh đầu tư để du lịch ngày càng phát triển góp phần thúc đẩy nền kinh tế và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của các địa phương cũng như của cả đất nước. Du lịch thành phố Hội An ngày càng phát triển mạnh mẽ và có những đóng góp vô cùng tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên bên cạnh những đóng góp lớn lao của du lịch trong đời sống kinh tế, xã hội, du lịch cũng có những ảnh hưởng lớn đến môi trường cả tự nhiên và nhân văn của thành phố.