Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp của sinh viên cử nhân khoa học Địa lý tại trường ĐHSP-ĐHĐN

Nơi đăng: KY HTKH Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực các ngành KHXH và NV, Số: 1, Trang: 422-428, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hiện nay, việc đào tạo nhóm ngành KHXH-NV đang đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức. Nếu các cơ sở đào tạo chưa chú ý đúng mức thì chưa có chính sách và giải pháp để điều chỉnh cho phù hợp. Nó là một nguy cơ nhân văn, nguy cơ văn hóa, thậm chí là thách thức đối với con người và xã hội nói chung. Thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên ở Trường ĐHSP-ĐHĐN nói chung và khoa Địa lý nói riêng. Chính vì vậy, báo cáo này nêu lên tầm quan trọng, thực trạng thực tập tốt nghiệp ngành cử nhân khoa học Địa lý cũng như đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội...