Vấn đề "Xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch" tại thành phố Đà Nẵng

"In-place export through tourism" in Danang city
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 11(02)2014, Trang: 48-52, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

  Du lịch được coi là một trong những ngành kinh tế lớn nhất thế giới và tăng trưởng nhanh nhất. Trong những năm gần đây, du lịch ngày càng phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia. Du lịch nói chung và hoạt động du lịch quốc tế thu ngoại tệ nói riêng đạt hiệu quả kinh tế cao, được gọi là ngành xuất khẩu tại chỗ hay xuất khẩu vô hình, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn.Ngành du lịch Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, khẳng định vai trò đối với nền kinh tế địa phương. Nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, tăng nguồn thu ngoại tệ, đạt mục đích nhiều mặt, cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch.

Abstract:

  Tourism is regarded as one of the largest industry in the world and the fastest growing. In recent years, tourism is growing and becoming a key economic sector in many countries. Tourism in general and international tourism activities in particular foreign exchange high economic efficiency, known as export industries export site or invisible, bringing major foreign exchange earner. Da Nang tourism industry has made significant achievements, confirming the role of the local economy. To promote tourism development, increase foreign exchange earnings, achieving many goals, to promote export activities through tourism spot.