Sự phối hợp trong đào tạo nghề công tác xã hội giữa khoa tâm lý giáo dục – trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN với Trung tâm Cung cấp dịch vụ CTXH thành phố Đà Nẵng

The combination of training in social work between educational psychology - Pedagogical University - UD Center Provides social work services in Da Nang city
Nơi đăng: KY hội thảo khoa học "Phát triển chương trình đào tạo Công tác xã hội ở các trường Đại học hiện nay" Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Số: , Trang: 149-153, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tóm tắt   Khoa tâm lý giáo dục – Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã phố hợp với các cơ sở xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, nhất là Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH Thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Hỗ trợ nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đầu ra, phối hợp tổ chức hoạt động, nghiên cứu khoa học... Đặc biệt là hợp tác trong việc xây dựng mạng lưới thực hành, thực tập cho sinh viên bước đầu đã đạt được hiệu quả nhất định.

Abstract:

Summary   Educational psychology - University of Pedagogy - University of Danang City with social facilities in the area of Da Nang City, the Center is providing social services Danang in various fields various human resource support, share experiences, support output, co-organized activities, scientific research ... Especially in building collaborative networks of practice, practice for students initially achieve a certain effect.