DANH TƯỚNG HOÀNG TÁ VIÊM - "KIẾN TRÚC SƯ" TRONG CÔNG CUỘC TIỂU PHỈ VÀ KHÁNG PHÁP NỬA SAU THẾ KỶ XIX

Nơi đăng: KY HTKH Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc lần thứ IV, Số: ISBN 978604541710-2, Trang: 285-294, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hoàng Tá Viêm là một trong số ít các nhân vật cương trực, có tinh thần yêu nước chống Pháp xâm lược quyết liệt cuối thế kỷ XIX. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng Tá Viêm vẫn là một dấu hỏi lớn mà đến nay hậu thế vẫn chưa đưa ra được cách nhìn nhận, đánh giá chính xác về vị trí, vai trò của ông đối với lịch sử nước ta trong những thập niên cuối thế kỷ XIX. Trên có sở tập hợp một số nguồn từ liệu, bài viết này mong muốn làm rõ thêm một số vấn đề về thân thế, sự nghiệp cũng như công lao của ông đối với triều Nguyễn nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung.

Abstract:

Hoang Ta Viem is one of the few characters upright, patriotic spirit fiercely against the French invasion late nineteenth century. However, the life and career of Hoang Ta Viem is still a big question mark that posterity has not released the perception, accurate assessment of the position and his role in the history of our country in the last decades of the nineteenth century. On the basis of data from several sources, this article wishes to clarify some issues about the life, career and his merits for the Nguyen dynasty in particular and Vietnam in general history.