GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN THÔNG QUA MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ, ĐỘI NHÓM

Nơi đăng: KY Hội thảo Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia và Đại học vùng về nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, Số: , Trang: 100-106, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, Việt Nam tiếp tục giữ vững được thế ổn định về chính trị, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, từng bước vượt qua những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế để hội nhập vào sự phát triển chung của toàn cầu. Trong bối cảnh đó, hoạt động tình nguyện đã góp phần không nhỏ trong việc chia sẻ áp lực của sự phát triển đất nước, hỗ trợ nhà nước giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái hàng triệu thanh niên Việt Nam đang góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị.