SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

MATERIALS USED IN TEACHING GEOGRAPHY HISTORY SENIOR SECONDARY SCHOOL
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 11, Trang: 89-94, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bộ môn Lịch sử với những đặc trưng riêng của mình đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Thông qua học tập lịch sử học sinh được trang bị kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử của dân tộc và nhân loại, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện năng lực tư duy, thực hành; thực hiện hoàn chỉnh các nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng và phát triển. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử, việc sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo bên ngoài sách giáo khoa là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi một giáo viên. Tài liệu địa lý với những ưu thế riêng của mình có thể giúp giáo viên giải thích làm rõ nội dung kiến thức lịch sử, tái hiện bức tranh lịch sử một cách có hệ thống, sinh động, phát triển được trí tưởng tượng, tư duy độc lập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử ở trường Trung học phổ thông (THPT).

Abstract:

History major with its own characteristics plays a crucial role ingeneral education system. Thanks to studying history, students are provided with the basic knowledge about the development process of their own country as well as the history of the world. Studying history also helps students to apprehend acutely their loving to fartherland, to be proud of the achievements of their ancestor, and to be loyal to the idea of national independence and socialism, etc. To contribute to improving the quality of teaching history, besidesthe textbook,the usageof materials of other majors is required for each teacher. Among the majors relating to history, geographical materials with its own advantages can help teacher to explain historical knowledge, recall the historical process or event systematically, as well as develop student’s imagination ability and independent thinking. Therefore, using geographical materials will contribute to improving the quality of learning and teaching history in secondary schools.