CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Measures to construct and manage the system of multiple choice questions in secondary school
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 11(02), Trang: 94-100, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong thực tiễn công tác quản lí giáo dục hiện nay thì việc xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là rất cần thiết và là một đòi hỏi của thực tiễn giáo dục trung học cơ sở hiện nay. Dựa vào cơ sở lý luận về lý thuyết quản lí giáo dục, lý thuyết soạn thảo bài trắc nghiệm, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm. Từ đó, chúng tôi đã khảo sát thực trạng trên địa bàn Hoà Vang và đề xuất sáu biện pháp quản lí nhằm giúp các trường trung học cơ sở quản lí tốt hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn công tác xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Abstract:

In the current reality of educational management, constructing the system of multiple-choice questions used to test and evaluate the academic performance of students is essential and is a demand of secondary education today. Based on the theoretical basis of the theory of educational management, the theory of preparing multiple-choice questions and the process of building multiple-choice questions, the situation in Hoa Vang district has been investigated and six measures to help secondary schools manage the task of building multiple-choice questions better, more synchronously and more effectively are proposed.