NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỪA THIÊN HUẾ - NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ QuảN LÝ

Improving the quality of job training in Thua Thien Hue vocational school – the management solutions
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 8(03), Trang: 80-86, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài viết, trên cơ sở phân tích lý luận về quản lý giáo dục, tập trung vào việc nhận diện những yếu tố chủ yếu quyết định chất lượng đào tạo nghề, và từ đó phát hiện những bất cập trên thực tế quản lý các yếu tố này ở Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên – Huế. Bài viết cũng hướng vào xác lập các giải pháp quản lý các yếu tố quyết định chất lượng đào tạo để thông qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên – Huế, góp phần đảm bảo sản phẩm đào tạo của nhà trường đáp ứng được những đòi hỏi của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Abstract:

This issue, basing on the analysis of educational management theories, concentrates on identifying the main factors that determine the quality of job training in order to clarify the weak sides of the management practice of these factors in the Thua Thien-Hue vocational school. The issue still tends to define management measures of training quality determiners, then promoting the job training quality in the Thua Thien-Hue vocational school and ensuring that the training products of the school meet the needs of the recent labor market.