GÓP PHẦN NHẬN DIỆN “ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN” NỀN G. DỤC VIỆT NAM

To identify the “basic and all-sided innovation”of Vietnamese education
Nơi đăng: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany, Số: 3(02) - 2012, Trang: 108-114, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã xác định nhiệm vụ “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tuy nhiên, cho đến hiện nay các ý kiến, cách cách tiếp cận là rất khác nhau. Do đó, điều quan trọng và hết sức cấp thiết là phải nhận diện thật chính xác tính chất “căn bản” và “toàn diện” của đổi mới giáo dục. Bài viết này là một nỗ lực nhận diện bản chất và xác định các nội dung của “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Tính chất căn bản của đổi mới giáo dục, trong bài viết này, được nhìn nhận là đổi mới tư duy và cách ứng xử với giáo dục, đổi mới cách hiểu mục tiêu giáo dục. Tính chất “toàn diện” của đổi mới được hiểu là đổi mới ở tất cả các yếu tố cấu thành của nền giáo dục và ở những hệ thống chính chi phối sự vận hành của hệ thống giáo dục.

Abstract:

The XI General Assembly of the Vietnamese Communist Party has defined the task of “basic and all-sided innovation of education and training”. However, up to now, the viewpoints and approaches to this problem have been divided. Consequently, the very important and pressing thing is to identify the nature of “basic” and “all-sided” of the education innovation. This issue is an attempt to identify the essence and the content of “the basic and all-sided innovation of Vietnamese education”. The nature of “basic innovation” of education, according to the issue, is to innovate the thinking and behavior towards education, to innovate the way of defining educational objectives. The nature of “all-sided innovation” of education is to carry out the innovation on all the structural elements of education and on the systems that influence the operation of the educational system.