Đào tạo giáo viên phổ thông - Nhìn từ góc độ đào tạo kỹ năng Sư phạm

Training school teachers from the perspective of training pedagogic skills
Nơi đăng: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany, Số: 1(1) - 2011, Trang: 118, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Đào tạo kỹ năng sư phạm (KNSP) cho sinh viên là vấn đề sống còn trong đào tạo giáo viên. Khảo sát thực tế đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà nẵng cho thấy trình độ hình thành KNSP ở sinh viên sắp tốt nghiệp chỉ ở mức độ trung bình. Công tác đào tạo NVSP nói chung và KNSP nói riêng còn nhiều bất cập về chương trình, đội ngũ giáo viên, tổ chức đào tạo, hệ thống quản lý, cơ sở vật chất-kỹ thuật phục vụ đào tạo. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân của thực trạng, bài viết đề xuất nhóm 7 giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo KNSP. Đề xuất bao gồm các giải pháp về: xây dựng chuẩn đầu ra về kỹ năng cho các chương trình đào tạo giáo viên; thiết kế chương trình đào tạo NVSP theo định hướng kỹ năng hành nghề; đổi mới khâu tổ chức đào tạo; xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá; triển khai hệ thống phương tiện hỗ trợ đào tạo; xây dựng đội ngũ giáo viên-tập huấn viên chuyên nghiệp; củng cố mối quan hệ giữa trường sư phạm và trường phổ thông.

Abstract:

Đào tạo kỹ năng sư phạm (KNSP) cho sinh viên là vấn đề sống còn trong đào tạo giáo viên. Khảo sát thực tế đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà nẵng cho thấy trình độ hình thành KNSP ở sinh viên sắp tốt nghiệp chỉ ở mức độ trung bình. Công tác đào tạo NVSP nói chung và KNSP nói riêng còn nhiều bất cập về chương trình, đội ngũ giáo viên, tổ chức đào tạo, hệ thống quản lý, cơ sở vật chất-kỹ thuật phục vụ đào tạo. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân của thực trạng, bài viết đề xuất nhóm 7 giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo KNSP. Đề xuất bao gồm các giải pháp về: xây dựng chuẩn đầu ra về kỹ năng cho các chương trình đào tạo giáo viên; thiết kế chương trình đào tạo NVSP theo định hướng kỹ năng hành nghề; đổi mới khâu tổ chức đào tạo; xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá; triển khai hệ thống phương tiện hỗ trợ đào tạo; xây dựng đội ngũ giáo viên-tập huấn viên chuyên nghiệp; củng cố mối quan hệ giữa trường sư phạm và trường phổ thông.