Về mô hình cấu trúc nhân cách trong tâm lý học

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 6[35];, Trang: 112-119, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.