Đổi mới giáo dục đại học: bắt đầu từ đâu?

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 3 (11), Trang: 55-60, Năm: 2005, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.