Đào tạo theo hệ thống tín chỉ và sự chuyển dịch vai trò nhà quản lý

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 2(51), Trang: 126-135, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.