Những vấn đề của Thực tập tốt nghiệp nhìn từ góc độ quản lý đào tạo ở trường Đại học

Nơi đăng: KY Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp, ĐHSP-ĐHĐN, 5-2013, Số: , Trang: , Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.