VẬN DỤNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH KON TUM

Applying the theory of human resource management to developing ethnic education managing staff in Kontum
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 12(03) - 2014, Trang: 100, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài viết, trên cơ sở ứng dụng lý thuyết quản lý nguồn nhân lực, tập trung xác lập các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) người dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Kon Tum. Với mục tiêu này, lý thuyết quản lý nguồn nhân lực (NNL) được lựa chọn làm lý thuyết nền tảng. Dựa theo khung lý thuyết quản lý NNL, bài viết phân tích những vấn đề của thực tiễn xây dựng đội ngũ CBQLGD người DTTS ở tỉnh Kon Tum và từ đó xác lập các giải pháp phát triển đội ngũ này. Các giải pháp phát triển đội ngũ CBQLGD người DTTS cho tỉnh Kon Tum là một hệ thống bao gồm 3 nhóm: Quản lý việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; Sử dụng hợp lý đội ngũ nhân lực; và Tạo dựng môi trường thuận lợi để các CBQLGD làm việc, cống hiến và phát triển.

Từ khóa: quản lý NNL; cán bộ quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ cán bộ; Kon Tum; dân tộc thiểu số.

Abstract:

The article, on the basis of applying the theory of Human Resource Management (HRM), tends to look for measures for developing the education managing staff who are ethnics in Kontum province. For this purpose, the HRM theory was chosen as the basis. Based on this theory, the paper analyzes the reality of building the education managing staff who are ethnics in Kontum province, points out the problems and defines measures to develop educational leaders for Kontum. The measures include 3 categories: management of finding, projecting, training human resources; using the human resource properly; and creating an appropriate environment for the education managing staff to work, contribute and develop.

Keywords: Human Resource Management; educational leaders; staff development; Kontum; ethnic minority.