Vận dụng lý thuyết tiếp nhận vào việc nâng cao chất lượng dạy học Văn học sử ở trường Trung học phổ thông

Nơi đăng: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014), Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

     Chiếm dung lượng nhỏ, nhưng các bài học văn học sử (VHS) lại giữ một vị trí quan trọng và không thể thay thế trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông (THPT). Bài viết này đề cập đến phương hướng vận dụng lí thuyết tiếp nhận (LTTN) vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy VHS sao cho phù hợp với từng kiểu bài VHS (tổng quan, thời kì, tác gia, tác phẩm, ôn tập) trên tinh thần tích hợp nội bộ phân môn và liên môn. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học VHS nói riêng và dạy học Ngữ văn ở trường THPT nói chung.