Ứng dụng GIS nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng

A study impact of sea level rise to land use in Cu De river basin, Da Nang city by using GIS technology
Nơi đăng: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc, Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Nghiên cứu này thực hiện với mục tiêu chính là đánh giá tác động của nước biển dâng theo các kịch bản phát thải vào từng thời điểm khác nhau đến sử dụng đất tại lưu vực sông Cu Đê - Đà Nẵng. Kết quả cho thấy tại lưu vực này, giá trị ngập do nước biển dâng tăng dần tùy theo từng kịch bản và qua các thời điểm. Những loại đất ở đô thị, đất trồng lúa là bị ảnh hưởng nhiều hơn cả. Đây là tài liệu tham khảo cho công tác quy hoạch sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu của địa phương. Từ khóa: Nước biển dâng; sử dụng đất; tác động; thích ứng; kịch bản

Abstract:

The main research purpose is on impact of sea level rise base on script emissions scenarios from time to time to different land use in river basins Cu De - Da Nang. The research results show that in this basin, flooded by seawater values ​​rise gradually increase depending on the script and pass the time. These types of urban land, paddy land is much more affected. This is a reference for the planning of land use change to adapt to the local climate. Key words: Sea level rise; land use; impact; adaptation; script