Phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên ngành Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN

Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: 75, Trang: 31-33, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.