Văn hóa ứng xử ở chợ Hội An với vấn đề phát triển du lịch

Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 10, Trang: 40 - 4, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.