Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn ở Hội An

Nơi đăng: TC khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương, Số: , Trang: 163 - 169, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.