Tín ngưỡng thờ Tổ nghề ở Hội An

Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: 8 (81), Trang: 3-6, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.