Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol

Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol
Nơi đăng: , Số: 52, Trang: 93-98, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.