Colorimetric based sensor for quick screening mercuric (II) ion in aqueous samples using surface plasmon resonance characteristic of silver nanoparticles.

Phân tích nhanh thủy ngân (II) trong mẫu nước bằng cảm biến màu dựa trên đặc tính cộng hưởng plasmon bề mặt của hạt nano bạc
Nơi đăng: Conference proceeding of the 4th analytica Vietnam Conference 2015, Số: , Trang: 19-25, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.