Tổng hợp vật liệu nano composite bạc nano - curcumin - agar và khảo sát tính năng kháng khuẩn của nó

Fabrication of silver nanoparticles–curcumin–agar nanocomposite film and its super antimicrobial activity
Nơi đăng: International Jounal of Nanotechnology, Số: , Trang: 380-390, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.