Nén tổng, nén hiệu, Antibunching bậc cao và tính chất rối của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode

Sum Squeezing, Difference Squeezing, Higher-Order Antibunching and Entanglement of Two-Mode Photon-Added Displaced Squeezed States
Nơi đăng: International Journal of Theoretical Physics, Số: 53 (3), Trang: 899-910, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.