Tạo trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode

Generation of two-mode photon-added displaced squeezed states
Nơi đăng: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Số: 5, Trang: 035012 (6pp), Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.