Các dạng hóa học và đánh giá rủi ro kim loại chì (Pb) trong trầm tích mặt tại hồ Bàu Tràm, thành phố Đà Nẵng

Chemical forms and assessment of the risks caused by lead in the surface sediments of Bau Tram Lake, Danang city
Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: Số 11(84).2014, Quyển 1, Trang: 97-102, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.