GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MỘT VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO THỜI KỲ HỘI NHẬP

EDUCATION OF ETHICS AND PERSONALITY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS - AN IMPORTANT ISSUE IN PROCESSING ADVANCED EDUCATIONAL AND HIGH QUALITY CONSTRUCTION IN INTEGRATION
Nơi đăng: KY HTKH Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, Số: , Trang: 635-642, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.