Kì vọng của cha mẹ về sự thành đạt của con cái

Expectations of parents on their children's achievement
Nơi đăng: KY hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN, Số: , Trang: 186-197, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

TÓM TẮT     Để con cái đạt được thành công, việc cha mẹ kỳ vọng ở con cái là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc kỳ vọng quá nhiều hay không có sự kỳ vọng đều ảnh hưởng đến con cái, điều này còn phụ thuộc vào trình độ học vấn, nghề nghiệp, độ tuổi hay điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Nếu sự kỳ vọng phù hợp với điều kiện, năng lực của con cộng với sự quan tâm khuyến khích của cha mẹ kịp thời sẽ giúp con cái thành công hơn trong học tập và cuộc sống. Ngược lại, nếu sự kỳ vọng của cha mẹ là quá lớn so với khả năng của con, cũng như không có biện pháp hỗ trợ sẽ gây áp lực cho con.

Abstract:

ABSTRACT     For children to succeed, the parents expect their children is essential. However, too many expectations or no expectations affects children, it also depends on the level of education, occupation, age or economic conditions of each family. If the expectations match the conditions, the capacity of the community to encourage the interest of parents in time to help children succeed in school and life. Conversely, if the expectations of parents are too large for child's abilities, as well as no support measures will put pressure on children.